Tapaus Basel-
Baselin voimalahanke alkoi 1990-luvulla ja eteni kallion ylipaineistusvaiheeseen vuonna 2006. Prosessi keskeytyi varorajat ylittäneeseen maanjäristykseen ja sen jälkeiseen vahinkoja aiheuttaneeseen järistykseen. Vahinkoja korvattiin noin 7 miljoonalla Sveitsin frangilla. Kansainvälinen tutkijaryhmä selvitti tapahtumien kulkua ja maanjäristysriskejä. Tulosten perusteella vahinkoja aiheuttavien järistysten riskit ovat suuret sekä voimalan kehitys- että tuotantovaiheissa. Järistyksen ei arvioitu liittyvän Baselin esim. Suomea korkeampaan luontaiseen järistysriskiin. Baselin hanke pysähtyi, koska lasketut todennäköiset järistysvahingot olivat merkittäviä eivätkä olleet hyväksyttävissä. Tapaus on erittäin tarkasti analysoitu ja julkisesti raportoitu. Seurauksena vastaavat kiteisen kallion voimalahankkeet ovat olleet pysähdyksissä tai edenneet vain vaivoin. Viime vuosina on pyritty löytämään järistysriskiä pienentäviä uusia kallion avaamisen ja seurannan toimenpiteitä.
-

Baselin voimalaprojekti on ollut runsaasti julkisuudessa sen v. 2006 tapahtuneen keskeytymisen jälkeen. Projekti on tärkeä, koska sen tapahtumat on tutkittu ja raportoitu julkisesti erittäin huolellisen ja laaja-alaisen tarkastelun pohjalta. Tutkimus tapauksesta on tehty ydinjätteiden loppusijoittamiseen verrattavissa olevalla pieteetillä, mikä on ollut erinomainen asia ja luo pohjaa myös geotermisten voimalaloiden riskien analysoinnille jatkossa. Alla esitetään tiivis yhteenveto raportoiduista tapahtumista ja tutkinnan tuloksista.

Geopower Basel AG -yhtiö kehitti geotermistä voimalaa Baselin kaupunkiin v. 1996 - 2006. Paikkatutkimuksia tehtiin jo 1990-luvulla. Voimalalle kaavailtu paikka sijaitsi kaupungin keskustassa, kuva 1 on porauspaikalta. Voimalan tavoitteena oli tuottaa noin 20 MW teholla lämpöä ja 3 MW sähköä. Lämpötila noin 5 km syvyydessä on 200 °C ja suunniteltu veden virtaama kalliossa oli 70 kg/s.


Kuva 1. Geopower Basel-yhtiön porauspaikka Baselissa.

Ensimmäisen n. 4.8 km syvän poranreiän ylipaineistus aloitettiin joulukuun alussa v. 2006. Paineistusohjelmaa ja avointen railojen kehittymistä seurattiin 7 maanalaisen mikroseismisen aseman ja maanpäällisten rekisteröintiasemien avulla. Sallituille maanjäristyksille oli käytössä varorajat ja niihin liittyvät paineistuksen säätötoimenpiteet. Paineistus eteni suunnitelmien mukaan, kunnes suuruudeltaan ML = 2.7 järistys ylitti varorajat ja paineistus purettiin. Uusi, edellistä voimakkaampi järistys tapahtui 9. joulukuuta vain muutamia tunteja edellisen jälkeen, suuruudeltaan ML = 3.4. Tämän jälkeen painekenttää purettiin aktiivisesti pumpaten vettä pois poranreiästä. Ylipaineistuksessa (6 vrk) käytetyt paineet, virtaamat ja järistystapahtumien määrä on esitetty kuvassa 2.


Kuva 2. Mitatut virtaamat (l(min), ylipaineet (bar) ja seismiset tapahtumat (kpl/tunti).

Jälkijäristyksiä tapahtui pitkään paineistusohjelman lopetuksen jälkeen, mm. suuruudeltaan ML = 3.1 tapahtunut 6.1.2007 (kuva 3), 16.1.2007 ML = 3.2 ja 2.2.2007 ML = 3.2. Sijainniltaan paikannettuja seismisiä tapahtumia oli kaikkiaan n. 3500, joista n. 200 suurinta oli suuruudeltaan välillä ML = 0.7 - 3.4. Jälkijäristykset aiheutuvat ns. Kaiser-efektistä = paineaalto etenee kalliossa vaikka lähteen painekenttä olisi jo hävinnyt.


Kuva 3. Uutisointia jälkijäristyksestä 6.1.2007.

Voimayhtiön vakuutusyhtiö korvasi suurimmista järistyksistä syntyneitä vahinkoja n. 7 miljoonalla Sveitsin frangilla (MCHF, kutakuinkin vastaava MEUR-määrä). Vahingonkorvausvaatimuksia esitettiin 2818 kpl, jotka kaikki korvattiin.

Maanjäristysten jälkeen Baselin kantoni asetti kansainvälisen SERIANEX-tutkimusryhmän tekemään selvityksen tapahtumista, joka julkistettiin v. 2009. Analyysi oli laaja ja kattoi geologisen mallin, indusoidun seismisyyden, liipaistun seismisyyden ja seismisten riskien analysoinnin taloudellisine seurauksineen ja suosituksineen. Analyysi perustuu vankasti analyyttisiin ja numeerisiin malleihin sekä todennäköisyyspohjaiseen laskentaan. Lisäksi analyysissä on katettu laajasti muiden geotermisten voimaloiden/testialueiden maanjäristyksiä ja yhdistetty nämä osaksi kokonaisarviointia. Erityisesti analysoitiin taloudellisten vahinkojen todennäköisyyttä, esiintymisaluetta ja suuruutta sekä voimalan kehitys- ja käyttövaiheille. Analysointi kattoi rakennuskannan 12 km säteellä laitoksesta.

Käymättä läpi analyysiä voidaan siitä yhteenvetona todeta:
- toiminnasta ei arvioitu olevan vaaraa ihmisille,
- voimalan kehitysvaiheelle arvioitiin, ettei siitä voisi syntyä suuria vahinkoja infrastrukstuurille,
- suurella todennäköisyydellä rakennuskannalle aiheutuvat vahingot olisivat kehitysvaiheessa noin 40 MCHF, mikä koostuu suuresta määrästä pieniä rakenteellisia vaurioita,
- oli 15 % todennäköisyys, että vahingot voisivat ylittää kehitysvaiheessa 600 MCHF,
- voimalan 30 vuoden toiminta-aikana arvioitiin syntyvän noin 6 MCHF vahingot per vuosi. Suurimmaksi maanjäristyksen suuruudeksi toiminta-aikana arvioitiin ML = 3.7 +- 0.4.

Kuvassa 4 on esitetty kallion avaamisvaiheessa syntyvien maanjäristysten todennäköisyyttä niiden voimakkuuden (intensiteetti) suhteen ja alakuvassa todennäköisyyttä per vuosi tuotantovaiheen aikana.


Kuva 4. Maanjäristysten todennäköisyys niiden voimakkuuden (EMS yksiköissä) suhteen, yläkuva kallion avaamisvaihe, alakuva voimalan tuotantovaihe. Perustaso (normal period) syntyy alueen luontaisesta maanjäristysten aktiivisuudesta.

Tutkimusryhmä selvitti myös erityisesti, olisiko poranreikä voinut sattua aktiiviseen siirrokseen ja laukaista sen kautta normaalia merkittävästi voimakkaamman järistyksen. Basel sijaitsee seismisesti aktiivisella Reinin hautavajoamavyöhykkeellä ja kaupunkiin on kohdistunut tuhoisa maanjäristys vuonna 1356. Raportissa todetaan, ettei näin ole tapahtunut suurella todennäköisyydellä. Lisäksi raportin simuloinneissa aikaansaatiin todettuja vastaavat maanjäristykset osana indusoitua seismisyyttä (SERIANEX, raportti AP 3000, Figure 12).

Riskit ylittivät yhteiskunnallisesti hyväksyttävisssä olevat raja-arvot ja Baselin voimalaprojekti on toistaiseksi lopetettu. Suunnitellun energiatuotannon arvo oli suunnilleen laskettujen vuotuisten vahinkojen suuruinen eikä hanke siten kannattava.

Baselin kehityshanke ja sen tapahtumat johtivat tilanteeseen, missä kiteiseen kallioperään suunnitellut voimalahankkeet ovat olleet pysähdyksissä tai edenneet vain vaivoin. Saksassa Landaun ja Insheimin voimalat ovat aloittaneet toimintansa Baselin tapauksen jälkeen. Sveitsissä St. Gallenin kaupungissa pysähtyi kallioruhjeeseen suunniteltu geoterminen hanke odottamattomaan kaasupurkaukseen ja sen jälkeiseen maanjäristykseen, voimakkuus ML = 3.5, vuonna 2013.

Baselin tapausta ja sen dataa on tutkittu myös v. 2009 jälkeen monissa yhteyksissä. Julkaistuissa tutkimuksissa ei ole esitetty merkittäviä virheitä tai puutteita SERIANEX-ryhmän tuloksista.

EU:n rahoittama monikansallinen Geiser-projekti v. 2010 - 2013 on pyrkinyt lisäämään tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat ylipaineistuksessa syntyviin järistyksiin ja luomaan menetettelyjä järistysten välttämiseen. Varotoimenpiteiksi on esitetty mikroseismisen monitoroinnin tehostamista paineistuksen seurannassa, syklistä paineistusta ja tarkempaa geologista mallia kohdekalliosta.

Viitteet ja verkkosivustojen linkit:
- Kuva 1: Domenico Giardini, ETH Zurich,Georesources: technical framework, chances and risks
- Kuva 2: SERIANEX-työryhmä, raportti AP 2000, Kuva/Figure 1.
- Kuva 3: Swissinfo.ch, verkkosivu http://www.swissinfo.ch/eng/geothermal-project-shakes-basel-again/46284
- Kuva 4: SERIANEX-työryhmä, pääraportti Main Report, Kuva/Figure 5.

Linkki Baselin kantonin raporttiarkistoon tutkinnasta:
Dokumenttiarkisto
Selvityksen 1 s. yhteenveto (englanniksi):
Yhteenveto

Palaa erikoissivuston aloitussivulle


Company Geosto Oy

Copyright © 2019 Geosto Oy, Lallintie 6, 00700 HELSINKI, Puh 050 5411 330 | Sivukartta / Sitemap