Geoterminen voimala - kallioperän tutkimus



-
Kallioperän tutkimuksia syvältä kalliosta voidaan ja tulee tehdä maanpinnalta erilaisin luotauksin sekä syvistä tutkimusrei'istä reikätutkimuksin. Tutkimuksin hankitaan tietoa voimalan kohdesyvyyden kallion geologisista olosuhteista ja rakenteellisista ominaisuuksista. Yhtenä tutkimusmenetelmistä on myös seismisten asemien verkosto. Tutkimusten perusteella laaditaan kohteesta geologinen ja rakenteellinen malli, joka toimii voimalan maanalaisten poranreikien asemoinnin, teknisen toimivuuden, repeyttämisen suunnittelun sekä ympäristöturvallisuuden arvioinnin ja seurannan kulmakivenä. Jos kallioperän ennakkotutkimukset ovat puutteelliset, jäävät voimalan kehittämisen ja toiminnan riskit suuriksi.
-

Geologiset ja hydrologiset ennakkotutkimukset ovat oleellisen tärkeitä voimalan suunnittelu- ja kehitysvaiheessa. Kallion tutkimusmenetelminä ovat:
- Syvät kalliokairaukset ja rei'issä tehtävät kartoitukset, näytetutkimukset ja geofysikaaliset sekä hydrologiset mittaukset,
- Seismiset heijastusluotaukset maanpinnalta tai kallion tutkimusreikiä hyödyntäen (nk. Vertical Seismic Profiling),
- Alueelliset gravimetriset mittaukset kallion yleisrakenteen ja kivilajivaihtelun selvittämiseen,
- Magnetotelluuriset (sähkömagneettiset) luotaukset kallion rakenteelliseen kartoittamiseen,
- Seisminen asemaverkosto ja monitorointi,
- Alueellinen rakennegeologinen kartoitus ja analyysi.

Kallioperän rakenteellinen tutkimus usean kilometrin syvyydestä korkealla tarkkuudella ei ole yksinkertaista ja saatava tieto on sitä yleispiirteisempää mitä suuremmasta syvyydestä on kysymys. On mm. erittäin vähän poranrei'issä tehtäviin mittauksiin sopivia antureita, joita voidaan käyttää yli 5 km syvyydessä. Jännitystilan mittaukseen käytetään havaintoja poranreiän seinämistä (akustiset ja sähköiset skannerit), hydraulisia alkuvaiheen testejä ja rakojen avautumispainetta mittaavaa leak-off -testiä. Geologisen deformaatiohistorian analysoinnilla voidaan päätellä yleispiirteisesti laajemman kohdealueen rakennetta ja kehitysvaiheita.

Maanpinnalta tehtävien seismisten ja sähkömagneettisten luotaukset antavat kuvaa kohdesyvyyden fysikaalisista ominaisuuksista ja rajapinnoista. Luotausten tarkkuus heikentyy syvyyden kasvaessa, koska korkeimmat erotuskykyisimmät taajuudet vaimentuvat ja niiden tunkeutumissyvyys kallioon häviää. Matalammat taajuudet havaitsevat kuitenkin suurempia muutosrajapintoja. Rajoituksena on myös, että havaittavat rakenteet ovat useimmiten vaaka-asentoisia tai loivia asennoltaan. Erilaisia syväkallion tutkimusmenetelmillä saatavia tuloksia on koottu kuvaan 1 kertomaan tutkimustiedosta, mistä kalliomalli koostetaan. Kuvassa 2 on esitetty syväb reiän seinämästä akustisella kuvantamisella saatu kuva mistä havaitaan rakoja, porauksesta aiheutuneita seinämän piirteitä sekä jännitystilasta aiheutuvaa reiän seinämän muodonmuutosta.

Mikroseismisellä asemaverkostolla voidaan voimalapaikan tutkimus- ja rakennusvaiheissa pyrkiä selvittämään syväkallion rakenteita. Jos geofonit tai kiihtyvyysanturit ovat herkkiä, asemaverkosto kattava ja ympäristön häiriötaso matala, voidaan pienistä luonnotilaisista seismisistä järistyksistä saada sijaintihavaintoja, jotka voivat kertoa kallion heikkousvyöhykkeistä (,joihin veden virtausreitit yritetään muodostaa). Rekisteröintiasemien sijainti syvemmällä kalliossa parantaa herkkyyttä ja pienentää maanpinnalta kulkeutuvia häiriöitä. Täryaaltojen lähteinä voidaan käyttää myös omia aaltolähteitä tai rakennusräjäytyksiä ja analysoida saatuja heijastuksia kuten seismisissä luotauksissa.

Vaikka geotermisen voimalan kallioperän ennakkotutkimukset olisi tehty kattavasti ja hyvin, jää voimalan kehittämiselle ja toiminnallisiin edellytyksiin silti riskejä osin tuntemattoman geologian vuoksi. Mikäli tutkimuksia ei ole tehty tai ne ovat puutteelliset, ovat riskit ympäristövaikutuksille, rakentamiselle ja toiminnalle suuria.


Kuva 1. Gravimetrisen kartoituksen, sähkömagnettisen syväluotauksen ja seismisen heijastusluotauksen tulosesimerkit.


Kuva 2. Syvän poranreiän seinämän akustinen kuva (paineistuksessa syntynyt rako (=natural fracture, muodonmuutos = breakout).

Tulokset kootaan malliin, jossa esitetään eri yksiköiden tilavuudet, rako- ja ruhjerakenteiden geometriat ja näille mitatut tai tulkitut parametrit vaihteluväleineen. Näiden pohjalta laaditaan kallioperästä ja erityisesti kohdesyvyydestä rakenteellinen malli, joka toimii suunnittelun ja rakentamisen perustana sekä ympäristövaikutusten arvioinnin keskeisenä lähtöaineistona. Tämän mallin oleellisia osia ovat kivilajiyksiköt, rakoilu kokonaisuutena ja erilaisten rako-, ruhje- ja siirrosyöhykkeiden sijainnit, geometriat, yhteydet ja jatkuvuudet sekä mitatut tai tulkitut hydrauliset, mekaaniset ja lämpötekniset parametrit. Erityisen tärkeitä ovat pystyt ja pääjännityskentän suuntaiset rako- ja ruhjevyöhykkeet, koska näitä voidaan ylipaineistuksella helpoiten avartaa. Tieto eri kivilajeista voi olla tärkeää, silloin kun niiden em. ominaisuudet poikkeavat toisistaan merkitsevästi.

Myös vaihtoehtoisia rakenteellisia ratkaisuja käsitellään usein, koska maan tutkimustulokset eivät useimmiten ole yksikäsitteisiä. Geologisen ja rakenteellisen mallin puuttuminen tai tietojen yleispiirteisyys lisää voimalan kehittämisen ympäristöriskejä ja tulee huomioida riskien arvioinnissa. Esimerkki yksinkertaisesta kallion rakennemallista on kuvassa 3, missä on esitetty vaakasuuntaisia sedimenttikerroksia, niitä leikkaavia pystyjä siirroksia pintoina, voimalan poranreikiä (ohuet punaiset viivat) ja syvältä rei'istä tulkittuja siirroksia (pun. ympyrälevyt kuvan alaosassa).


Kuva 3. Esimerkki kallion rakennemallista, Ranska Soultz-sous-Forêts voimalan alue.

Viitteet:
Kuva 2, Basel-selvitys, SERIANEX-raportti AP 2000, Figure/Kuva 8.
Kuva 3, Genter ja muut, How a better characterisation of a deep crystalline reservior can contribute to improve EGS performance at Soultz, 2007.

Verkkosivu julkaistu 17.11.2016, sivua päivitetty 27.2.2019.

Palaa erikoissivuston aloitussivulle


Company Geosto Oy

Copyright © 2019 Geosto Oy, Lallintie 6, 00700 HELSINKI, Puh 050 5411 330 | Sivukartta / Sitemap