Kallion repeyttämisen maanjäristysriski-
Kallion rakoja ja uusia railoja avataan ylipaineistamalla poranreiästä pitkä osuus. Paineistuksen kesto on päivistä viikkoihin. Maanjäristykset syntyvät avautuvan railon pinta-alasta ja kallion jännitystilan muutoksessa vapautuvasta energiasta. Mitä suurempia nämä ovat, sitä suuremmat järistykset. Lisäksi kallion railot voivat kytkeytyä jo olemassaoleviin kallion ruhjevyöhykkeisiin, mikä kasvattaa järistysten voimakkuutta. Kallioperästä saadun tiedon taso ja kattavuus vaikuttaa maanjäristysriskin analysoinnin tarkkuuteen ja epävarmuuksiin päätelmissä. Kallioon pumpattu ja siellä tuotannossa kiertävä vesimäärä korreloi selvästi aiheutuneiden järistysten suuruuden kanssa. Kallion avautumisia seurataan mikroseismisten asemien seurannalla. Sallittujen järistysten suuruudelle tulee olla riittävän matalat varorajat, koska rajan ylittyessä edellistä suurempia järistyksiä voi syntyä vielä pitkään korjaavien toimenpiteiden aikana. Geotermiseen voimalaan liittyvät maanjäristykset myös sen toiminnan aikana, tästä on runsaasti esimerkkejä toimivien voimaloiden osalta.
-

Merkittävin ympäristöriski geotermisessä EGS-tyypin voimalassa on kallion murtamisen ja repeyttämisen aiheuttamat maanjäristyksen riskit. Riski esiintyy sekä kehitysvaiheen (nk. stimulointi) että varsinaisen toiminnan aikana ja se on väistämätön osa voimalan rakentamista ja toimintaa. Riskin määritelmään kuuluu vahingollisen tapahtuman todennäköisyyden ja seurausten yhdistelmä ja analysointi on todennäköisyyksiin perustuvaa. Seurausten osalta voimalan sijainti on vaikuttava tekijä, koska sen myötä määrittyy vaikutuspiirissä olevat ihmiset, rakennukset ja muu infra sekä yhteiskunnallinen toiminta.

Syntyvät maanjäristykset ja niiden riskien analysointi jaetaan kahteen ryhmään: indusoitu seismisyys ja liipaistu (triggered) seismisyys. Indusoidulla seismisyydellä tarkoitetaan keskimääräisessä kalliomassassa rakoineen ja vyöhykkeineen tapahtuvia maanjäristyksiä. Liipaistulla seismisyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa paineistus/repeytys kytkeytyy jo olemassaolevaan merkittävään kallion heikkousvyöhykkeeseen. Tällaisella rakenteella on suuri pinta-ala ja siinä voi olla kallioliikunnoista johtuvaa esijännitystä. Luonnolliset maanjäristykset aiheutuvat liikunnoista ja energian vapautumisesta juuri näistä vyöhykkeistä ja voimakkaiden maanjäristysten esiintyminen keskittyy kallioliikuntojen osalta aktiivisille maapallon alueille.

Maanjäristys aiheutuu kallioon avautuvasta railosta ja avautumisen yhteydessä vapautuvasta paineesta. Tärkeimmät avaintekijät ovat railon koko (sen pinta-ala) ja vapautuvan paineen suuruus. Pääsääntöisesti avaumat syntyvät pääjännityskentän suuntaan ja pystyasentoisiksi, mutta geologia vaikuttaa ja paikallista vaihtelua esiintyy. Indusoiduissa maanjäristyksissä niiden suuruus on laskettavissa avaumien pinta-aloista ja tyypillisistä painemuutoksista. Liipaistujen järistysten arviointi on huomattavasti vaikeampaa ja edellyttää geologista rakennemallia ja yksityiskohtaista tutkimustietoa. Kalliomekaanista laskentaa voidaan tehdä sekä analyyttisin että numeerisin mallein. Yksityiskohtaisen tiedon puuttuessa on normaali menettely, että laskennat ja riskianalyysit tehdään konservatiivisin (varovaisin ja epäedullisin) lähtöarvoin.

Seismisten tapahtumien osalta on tärkeää tiedostaa, että kallion ylipaineistus/repeytys on karkea brute force -menetelmä. Paineistettava reikäväli on valittu ja paineistuksessa voidaan säätää ylipaineen suuruutta ja kestoa. Kallioon virtaava vesimäärä on seurausta ylipaineesta. Tyypillinen paineistusohjelma sisältää päivistä-viikkoihin kestävää paineistusta, yleensä kasvavin painein. Painevaihtelua ja pumpattua vesimäärää mitataan sekä järistysten suuruuksia ja sijaintia monitoroidaan mikroseismisillä monitorointiasemilla. Näistä tiedoista muodostetaan kuva vedelle raivatuista virtausreiteistä. Kuvassa 1 on esitetty paineistusohjelmaa Soultz-sous-Forêts voimalan GPK1 reiästä ja kuvassa 2 havaittuja mikroseismisiä tapahtumia ja niiden kytkeytymistä kallion siirrosvyöhykkeisiin.


Kuva 1. Esimerkki paineistusohjelmasta poranreiässä GPK1, yläkuvassa paineistus (MPa), alakuvassa virtaama (l/s), kokonaisvirtaama 25000 m3, vaaka-akselina on ylipaineistuksen kesto noin 3 viikkoa.


Kuva 2. Esimerkki havaituista mikromaanjäristysten sijainneista paineistuksen alkuaikana poranreiässä GPK1 (mustat pisteet). Kuva b) on vaakatasossa esitys avautumien etenemisestä rakoja (fractures) pitkin ja kulusta pitkin siirroksia (faults). Kuvassa näkyy myös kuinka avaumat syntyvät pääjännityssuuntaan SH, mitä virtaus pitkin siirroksia paikallisesti muuttaa. Kuvassa d) näkyy seismisten tapahtumien sijaintien pystyasentoinen jakauma katsottuna niiden etenemissuuntaa pitkin.

Indusoiduista järistyksistä suurin osa on hyvin pieniä, koska kallio avautuu vähitellen ja pinta-alat sekä vapautuvat energiat ovat pieniä. Suurempia tapahtumia on vähemmän ja suuria esiintyy harvoin. Repeytysprosessi on sattumanvaraisesti etenevä ja riskit suuremmista maanjäristyksistä liittyvät tähän. Suuria pintoja voi revetä kerralla ja kytkeytyä toisiinsa. Varotoimenpiteenä käytetään eri suuruisten havaittujen järistysten turvarajoja, joiden pohjalta ylipaineistusta kasvatetaan, ylläpidetään tai se puretaan.

Järistyksen voimakkuus ilmoitetaan yleensä logaritmisella Richterin asteikolla (ML) ja arvo tulkitaan mittausdatasta. Tarkemmin Richterin ja muista mittausasteikoista löytyy tietoa esimerkiksi Wikipediasta. Yleensä alle arvon 2 järistyksiä ei ihminen havaitse, arvolla 3 ne havaitaan ja vahinkoja ei juuri synny. Vahingot kasvavat luokista 4 ylöspäin. Maanjäristys pienentyy etäisyyden kasvaessa sen sijaintipaikasta. Seismiset aallot vaimenevat myös voimakkaammin edetessään maaperässä ja sedimenttikivissä kuin kiteisessä kiinteässä kalliossa. Rakennusten ja vaurioiden kannalta on maanjäristyksen intensiteetti (energia pinta-alan läpi aikayksikössä) keskeinen tekijä ja mittaussuureena maanpinnan liikenopeus.

Liipaistujen maanjäristysten laskennassa yhdistyy indusoidun railon ja olemassa olevan liikuntasauman pinta-alat ja näistä vapautuvat energiat. Syntyvän järistyksen suuruus on silloin aina suurempia kuin pelkästään indusoidulle railolle.

Yksi kaava, jolla keskimääräistä suurinta maanjäristystä voidaan laskea on:
ML = c1*log(A)+0.667*c1*log(2.28*d(sigma)/pii) - 4.0*c1 + c2
missä A = suurimman railon/rakotason pinta-ala, m2
d(sigma) = vapautuva jännitys (yleensä välillä 1 - 10), MPa
pii = 3.14,
c1 = kerroin välillä 1.4 - 1.6,
c2 = kerroin välillä 0.1 - 0.9

Esimerkkiarvot A = 1000 000 m2 (=1 km2), d(sigma) = 1.0 MPa, c1 = 1.5 ja c2 = 0.5 antavat suurimmaksi keskimääräiseksi järistykseksi ML = 2.4. Eri kohteita analysoitaessa on havaittu, että havaittu ja aiheutunut suurin ML arvo on vaihdellut noin ±1 yksikköä keskimääräisestä, mikä kertoo kallion mekaaniseen käyttäytymiseen liittyvistä vaihteluista ja epävarmuuksista (SERIANEX, raportti AP 3000).

Kallioon pumpattu ja siellä kiertävä vesimäärä korreloi selvästi aiheutuneiden järistysten suuruuden kanssa. Tämä on ymmärrettävää, koska vedelle raivattava tilavuus on sama kuin avattujen railojen pinta-ala kertaa niiden avauma. Mitä suurempi pinta-ala sitä suuremmat järistykset ja mitä suuremmat avaumat, sitä paremmin ja enemmän avatut pinnat voivat liikkua toisiinsa nähden. Keskimäärin pumpatut vesimäärät ovat olleet 13000 - 65000 kuutiometriä (virtaamalla 10 - 70 kg/s) per poranreikä (Argonne Natl. Lab., 2011). Tyypilliset repeyttämisessä käytetyt korkeimmat ylipaineet ovat olleet 100 - 300 baria (10 - 30 MPa) ja tarvittava ylipaine riippuu vallitsevasta jännitystilasta.

Repeyttämisen riskien hallintaan liittyy vielä yksi tärkeä tekijä - Kaiser-efekti. Vaikka turvarajan ylittyessä ylipaineistus purettaisiin, jatkaa paineaalto leviämistään kalliossa. Tälle ilmiölle ei ole tehtävissä mitään vaan se on osa väliaineessa ajan suhteen tapahtuvaa fysikaalista prosessia. Suurin railo voi aueta ja suurin järistys tapahtua korjaavien toimenpiteiden jälkeen ja näin on tapahtunutkin (kts. Baselin tapaus verkkosivu).

Voimalan tuotantoreikien välille aikaansaatua virtauskenttää ylläpidetään tuotannon aikana toiseen reikään suurella ylipaineella pumpatulla vedellä ja toisesta reiästä ylös voimalaan pumppaamalla. Vaikka tilanteen pitäisi olla tuotantovaiheessa melko vakaa, ovat monissa voimaloissa suurimmat maanjäristykset liittyneet voimalan käyttöön. Tämä on riskien osalta toteutumisen todennäköisyyttä kasvattava asia, koska voimalan käyttövaihe on pitkä (vuosikymmeniä) verrattuna sen kestoltaan lyhyeen kehittämisvaiheeseen. Eli kiteisen kallioperän geovoimalaan kuuluvat maanjäristykset myös sen toiminnan aikana.

Viitteet ja linkit:
- Kuvat 1 ja 2, Reinhard Jung, Application and potential of hydraulic-fracturing for geothermal energy production. Swiss Bulletin for Applied Geology 19/2, s. 19-37, 2014.
- Argonne Natl. Lab., Raportti Water Use in the Development and Operation of Geothermal Power Plants, AN/EVS/R-10/5, 74 s., 2011.
- SERIANEX-ryhmä, raportti AP 3000 - Induced Seismicity, 2009.

Wikipedia, Maanjäristys-verkkosivu

Palaa erikoissivuston aloitussivulle


Company Geosto Oy

Copyright © 2019 Geosto Oy, Lallintie 6, 00700 HELSINKI, Puh 050 5411 330 | Sivukartta / Sitemap