Geoterminen voimala - peruslähtökohdat ja rakentaminen-
Geoterminen voimala tuottaa maasta sähköä, lämpöä tai molempia. Voimalan toiminta edellyttää, että kuumaa vettä saadaan tuotettua maankamaran kautta kierrättämällä. Voimalan teho muodostuu veden lämpötilan noususta ja kallion läpi kulkevasta vesimäärästä. Kiteisessä kalliossa vesikierron muodostaminen vaatii rakennusvaiheessa kallion repeyttämistä ja avaamista korkeilla ylipaineilla. Prosessi on monivaiheinen ja siihen liittyy aina maanjäristykset. Geovoimala voi toimia parhaimmillaan vuosikymmeniä energiaa vähäpäästöisesti tuottaen.
-

Voimala koostuu normaalisti tuotantolaitoksesta, tuotannon poranrei'istä ja seismisestä monitorointijärjestelmästä. Voimaloita toimii runsaasti Euroopassakin, esimerkiksi Islannissa, Italiassa, Portugalissa, Saksassa ja Ranskassa. Verkkosivun kansikuvassa on esimerkkinä Insheimin voimala Saksasta, mikä toimii kiteisessä kallioperässä 165 asteisesta vedestä sähköä 4.3 megawatin (MW) teholla tuottaen.

Periaatteessa voimalan toiminnalle voi parhaassa ja yksinkertaisimmassa tapauksessa riittää, että kalliosta saadaan vain pumpattua ylös kuumaa vettä, joka voidaan energian talteenoton jälkeen palauttaa maankamaraan. Tällainen tilanne voi vallita esimerkiksi hyvin huokoisissa vettäjohtavissa kivilajeissa silloin, kun korkeat lämpötilat esiintyvät jo lähellä maanpintaa. Geotermisen energian hyödyntämisen kannalta suotuisat olosuhteet vallitsevat usein tektoonisesti aktiivisilla alueilla (mannerlaattojen reunat, vulkaanisesti ja seismisesti aktiiviset alueet).

Tyypillisiä geotermisen voimalan osia ovat kuitenkin yleisesti 2 - 5 kilometrin syvyiset tuotantoreiät ja reikien välinen etäisyys muutamasta sadasta metristä kilometriin. Lämpötilan veden kierrätyssyvyydellä tulee olla yli 100 °C lämmön tuottoon ja yli 150 °C sähkön tuottamiseen. Voimalan nimellistehon voi laskea veden lämmönnoususta (astetta) ja virtausmäärästä (kilogrammaa sekunnissa, kg/s). Jos esimerkiksi veden lämmönnousu kalliossa on 60 astetta, tarvitaan 10 MW nimellistehoon kuumentuneen veden virtausta 40 kg/s. Voimalan häviöitä ei ole tässä huomioitu.

Tuotantoreiät putkitetaan ja/tai sementoidaan haluttuun syvyyteen, jotta vesi saadaan ohjattua reiän pohjalle ja kallioon tai kalliosta takaisin reikään. Reikiä voi olla kaksi tai useampia. Reikien alimpien osuudet ovat luonnotilaisia, joista vesi joko pumpataan ulos kallioon tai pumpataan reiästä ylös voimalaitokseen. Kahden reiän tilanteessa ensimmäisen reiän porausvaihetta esittää kuva A alla.

Kuva A. Ensimmäisen syvän reiän poraus voimalalle.

Kiteisessä kallioperässä geotermistä voimalatyyppiä kutsutaan lyhenteellä EGS (Enhanced Geothermal System), mikä tarkoittaa, että reikien pohjaosien välillä kallion hyvin pientä vedenläpäisevyyttä tulee tehostaa voimakkaalla ylipaineistuksella. Kallion olemassa olevia rakoja ja ruhjeita pyritään avaamaan ja luomaan repeyttämällä uusia virtausreittejä vedelle. Vettä pumpataan repeyttämisessä kallioon tuhansia tai kymmeniä tuhansia kuutioita. Tätä voimalan kehitysvaihetta kutsutaan stimuloinniksi: ylipaineiden suuruuksia ja kestoja varioidaan päivien tai viikkojen ajan valitulle poranreiän pohjaosuudelle. Kallion virtausreittien luontia on esitetty kuvassa B.

Kuva B. Ensimmäisen syvän reiän alkuvaiheen ylipaineistus.

Paineistusta ja kallion repeyttämistä jatketaan, jotta avointa veden virtausreitistöä saadaan avattua toiselle poranreiälle kaavailtuun etäisyyteen. Seismisen monitorointiverkoston avulla seurataan repeämisissä ja avautumisissa syntyviä liikkeitä ja mitataan seismisiä täryaaltoja (mikromaanjäristyksiä), joiden pohjalta voidaan analysoida avautumien syntymistä, asentoja ja sijainteja. Pääsääntöisesti avaumapinnat ovat pystyjä tai asennoltaan jyrkkiä tasomaisia pintoja tai kanavia sekä pyrkivät muodostumaan pääjännityskentän suuntaan. Avautuvien murtopintojen laajuus ja vapautuva jännitysenergia määrittää kuinka suuria järistyksiä tilanteessa syntyy. Koska valtaosa yksittäisistä rakopinnoista on pienialaisia, ovat vastaavat järistyksetkin pieniä. Suuremmista avaumapintojen liikkeistä ja kytkeytymisistä toisiinsa voi aiheutua myös suurempia maanjäristyksiä, jotka ihminenkin voi havaita.

Seisminen monitorointiverkosto palvelee seismisten tapahtumien (maanjäristykset) seurannan osalta myös ympäristöturvallisuutta. Normaali menettelytapa on seurata tarkasti järistysten suuruutta ja sijainteja ja jos maanjäristysten suuruus ylittää ennakolta asetettuja raja-arvoja, niin ylipaineistuksen ohjelmaa muutetaan tai paineistus poistetaan. Ylipaineistuksen jatkovaihetta on esitetty kuvassa C.

Kuva C. Ensimmäisen syvän reiän jatkovaiheen kallion repeytys ylipaineella.

Toinen (tai useampi) reikä porataan ja ohjataan kohtaan missä se tavoittaa ylipaineistuksella syntyneet avoimet raot ja railot, kuva D.

Kuva D. Toisen syvän reiän poraus virtaukselle haluttuun paikkaan.

Myös tämä reikä ylipaineistetaan kuten aiempi. Tätä vaihetta on havainnollistettu kuvassa E. Yhdessä poranreiän 1 kanssa muodostuu yleensä monimutkainen virtausreitistö vedelle.

Kuva E. Toisen syvän reiän ylipaineistus ja kytkeytyminen aiempaan rako- ja railoverkostoon.

Ylipaineistusta tarvitaan myös voimalan käyttöaikana, jotta avoimet raot ja railot pysyvät kalliossa auki ja vesi virtaa halutusti reikien välillä. Vesimäärä kalliossa on veden virtausmäärä (kg/s) kerrottuma veden keskimääräisellä viipymällä. Viipymä kalliomassassa riippuu siitä kuinka lämpö siirtyy kalliosta veteen ja on vuorokausia tai jopa viikkoja.

Voimalan tyypillinen käyttöaika voi olla kymmeniä vuosia, lämmöntuotto kuitenkin hiipuu kallion kennoston jäähtyessä. EGS-tyypin geovoimalaan liittyy virtausreittien luomisesta johtuen aina jonkin suuruiset maanjäristykset sekä alkuvaiheen repeyttämiesssä (stimuloinnissa) että voimalan käyttöaikana. Tuotantovaihetta on esitetty kuvassa F.

Kuva F. Toiminta-aikainen paineistus ja veden kierto.

Linkki Saksan geotermisten voimaloiden ja muiden kohteiden tietokantaan:
GeotIS Geoterminen informaatiojärjestelmä (graafinen karttaliittymä)

Palaa erikoissivuston aloitussivulle


Company Geosto Oy

Copyright © 2019 Geosto Oy, Lallintie 6, 00700 HELSINKI, Puh 050 5411 330 | Sivukartta / Sitemap